ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN


1. Deze bestelling en de af te sluiten koopovereenkomst worden uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving, de hiernavolgende algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden op voorzijde. Deze voorwaarden hebben steeds de overhand op alle bedingen vermeld in documenten van de verkoper. Zulke bedingen kunnen derhalve in het raam van de af te sluiten overeenkomst ten overstaan van de koper niet ingeroepen worden.

2. Enkel een geschreven en ondertekende bestelling op standaardformulier van de koper is geldig (idem ingeval van wijziging van een bestelling).

3. Alleen het terugzenden van het hierbijgevoegd duplicaat van deze bestelbon, ondertekend door de verkoper, geldt als orderbevestiging. Wordt dit duplicaat niet teruggestuurd binnen de 8 dagen, dan kan de koper de bestelling als van rechtswege nietig aanzien. Een levering uitgevoerd zonder dat bedoelde orderbevestiging gebeurde, impliceert steeds de stilzwijgende aanvaarding door de verkoper van de inkoopcondities vastgesteld door de koper.

4. De prijzen zijn niet vatbaar voor herziening. Zij omvatten al de te betalen rechten, de inklarings-, verpakkings-, verzekerings- en transportkosten tot op de leveringsplaats. De terugzending van verpakkingsmateriaal is ten laste van de verkoper.

5. Een leveringsbon moet elke levering vergezellen, met vermelding van de aard van de goederen en het nummer van de bestelbon. Deze vermeldingen moeten ook op de factuur komen. De koper mag gedeeltelijke leveringen weigeren, behoudens een voorafgaand akkoord. De ontvangst geschiedt uitsluitend bij de koper en alleen zijn apparatuur geldt voor controle.

6. Tot en met de aflevering of installatie op de aangeduide plaats blijft de verkoper alleen verantwoordelijk voor de goederen en draagt hij alle risico's van verlies of beschadiging hiervan, ongeacht de vervoerskosten al dan niet ten laste van de koper vallen.De verkoper verklaart dat de geleverde goederen gebruiksklaar zijn, dat zij overeenstemmen met alle specificaties van de bestelling en van de afgeleverde documentatie, met de gebruikelijke, wettelijke en reglementaire normen (veiligheid, hygiëne, bacteriologische kwaliteit, enz.) en dat zij aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur voldoen. In het bijzonder dienen de goederen de CE-markering te dragen - de leverancier draagt hieromtrent alle verantwoordelijkheid en vrijwaart de koper in dit verband. Elke afwijking hierop wordt gebrek genoemd. Gaat het om een ernstig gebrek, dan kan de koper ofwel de koopovereenkomst aanzien als van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden, ofwel de vervanging van de levering eisen door identieke goederen of nog de levering aanvaarden mits prijsvermindering. De koper alléén beslist over deze keuze. Is het gebrek miniem, zal de koper de onmiddellijke herstelling hiervan vragen op kosten van de verkoper, uitbouwen en hermonteren inbegrepen. Elke herstelling valt onder de oorspronkelijke waarborg. Daarenboven zal de verkoper, ingeval van gebrek, de koper en elke derde persoon vergoeden voor de berokkende schade, met inbegrip van gebruiks? en winstderving. De waarborgbewijzen afgeleverd door de verkoper gelden slechts voor zover zij de rechten van de koper niet beperken.

7. De gebreken die de koper redelijkerwijze kan vaststellen bij de levering (controle eventueel beperkt tot steekproeven) zullen binnen de maand gemeld worden. De ondertekening door de koper van een leveringsbon houdt nooit erkenning in aangaande de staat van de goederen, zelfs indien de verkoper het tegenovergestelde verklaart in zijn leveringsbon. Gelijk welke koopwaar niet overeenstemmende met de specificaties van onze bestelling en geweigerd bij het in ontvangst nemen in ons bestemmingsmagazijn, zal terug gezonden worden aan de leverancier, op zijn kosten, of zal te zijner beschikking gehouden worden in ons magazijn gedurende 15 dagen te beginnen van ons bericht van weigering ; eens deze termlijn verstreken zal de magazijnhuur voor de koopwaar, opgeslagen op risico van de leverancier, aangerekend worden.De andere gebreken, later vastgesteld, zullen gemeld worden vanaf hun ontdekking. De koper beschikt vanaf dat ogenblik over een termijn van 6 maanden om de verkoper te dagvaarden, indien deze geen gevolg geeft dat tot een minnelijk akkoord kan leiden.

8. De leveringsdata moeten stipt geëerbiedigd worden en de niet?naleving hiervan zal van rechtswege en zonder aanmaning tot gevolg hebben, naar keuze van de koper, hetzij zonder beperking een prijsvermindering van 5% per week vertraging, hetzij de ontbinding van de koopovereenkomst en de vergoeding van de berokkende schade. Eveneens is de koper gemachtigd mits schriftelijke verwittiging het voorwerp van de bestelbon elders te bestellen op kosten, risico en gevaar van de leverancier.

9. De betaling zal geschieden op 30 dagen vanaf het einde van de maand waarin de factuurontvangen werd voor zover de ontvangst van de goederen gebeurde voor deze van de factuur. Als betalingsdatum geldt de dag waarop de koper de opdracht tot betaling geeftaan zijn financiële instelling. Bij niet-conforme levering wordt de betalingstermijn verlengd tot en met de perfecte uitvoering van de bestelling. De koper zal steeds rechtsgeldig betalen aan de leverancier - eender welke overeenkomst (bijv. factoring) dewelke de leverancier met derden afsluit is de koper niet tegenstelbaar, tenzij hij deze schriftelijk zou aanvaarden.

10. De overeenkomst, gedeeltelijk of nog niet uitgevoerd, zal eveneens van rechtswege enzonder aanmaning en onder voorbehoud van schadeloosstelling ontbonden worden indien de verkoper failliet verklaard wordt, een concordaat of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bezittingen indien deze in beslag genomen worden. De koper zal de ontbinding van de overeenkomst per aangetekende brief betekenen.Ingeval van overmacht die de tijdige levering onmogelijk maakt, kan de koper de overeenkomst aanzien als ontbonden en de terugbetaling vorderen van de reeds betaalde gelden.

11. Indien het voorwerp van de bestelling een aanneming betreft dient de aannemer geregistreerd te zijn. De aannemer dient binnen de 3 dagen na ontvangst van deze bestelling het bewijs hiertoe over te maken. Tijdens de uitvoering van de bestelling dient de aannemer wekelijks het bewijs van registratie over te maken. Zonder dergelijk bewijs kan de koper de overeenkomst van rechtswege als ontbonden aanzien, ten allen tijde, te melden bij eenvoudige kennisgeving. De aannemer zal de koper vergoeden voor alle schade, met een minimum van 30 % van de overeengekomen prijs.

12. Tijdens de uitvoering van de bestelling is de koper gemachtigd op ieder ogenblik een controle uit te oefenen binnen de installaties van de verkoper en van zijn onderaannemers. Voor elke bestelling van drukwerken en artikelen met bedrukking moet een drukproef ter goedkeuring worden voorgelegd.13. Elk geschil aangaande de uitvoering, de geldigheid of de interpretatie van de koopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.
 

Print deze pagina

Toevoegen aan Favorieten Maak van deze website uw Home Pagina

Top

Home ] Omhoog ] Zoeken op www.led.be ] [ Inkoopvoorwaarden ] Algemene Verkoopsvoorwaarden ] Disclaimer Daylight Led Displays ] Privacy statement ] Routebeschrijving ] Verklarende Woordenlijst ] Structuur van de Website ] Nieuwe toepassingen en producten ] Daylight Led Displays bedrijfsinformatie ] Daylight websites per letter van het alfabet ]

  Contact voor Informatie:
Daylight bvba
Email: sales@daylight.be
Telefoon: +32 (0)9 230.54.00
Fax: +32 (0)9 230.96.19
  Postadres:
Daylight bvba
Brusselsesteenweg 715
B-9050 Gentbrugge
Belgium (Europe)
  Bedrijfsinfo:
BTW BE 0443.834.881
RPR Gent
Email: info@daylight.be
Support: support@daylight.be
  Laatst gewijzigd:
15 december 2013 10:45:44
  Site Map: structuur van de website
Garantie:www.5-jaar-garantie.com
  Copyright ©
1996-2014 Daylight bvba
  Algemene verkoopsvoorwaarden   Disclaimer Privacy Statement   Algemene inkoopvoorwaaarden

Daylight®, Daylight Displays® en Daylight Led Displays® zijn geregistreerde handelsmerken van Daylight bvba